הלכה יומית | ה – ז סיוון תש"פ

יום חמישי – ה  סיון א.    אם העדים אומרים עדותם מכוונת בלשון אחד ממש, יש לחשוש שמשקרים ובעצה אחת כיוונו לשונם, וצריך לחקרם ולדרוש אותם (שו"ע חו"מ כח י).ב.    העדים ששלחו עדותם בכתב לבית דין, אינה עדות, שנאמר – על פי שנים עדים (דברים יז, ו), מפיהם, ולא מפי כתבם (שם יא).   לבריאותו של […]

הלכה יומית | ב סיוון תש"פ

יום שני –  ב  סיון א.    אסור לאדם להעיד בדבר שאינו יודע, אף על פי שאמר לו את הדבר אדם שהוא מכיר בו שאינו משקר. כיצד? אפילו אמר לו רבו שהוא ראה ושילך להעיד במקומו – לא יעיד (שם). ב.    אפילו אמר לו רבו בוא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעיד, רק מפני שתעמוד […]

הלכה יומית | כה – כו אייר תש"פ

יום שלישי – כה  אייר בימינו מצוי, שרכב התקלקל ונהגו עומד בצד הדרך לבקש עזרה, דומה הדבר למצות טעינה שמכוונת לעזרה לאדם ולא לבעל החיים (שהרי בפריקה יכול להיות שהמצווה היא להקל על סבל בעל החיים וכאן מדובר ברכב), ולכן מצוה מן התורה לסייע בזה. אם אי אפשר לו לסייע, פטור מן המצווה, כמו שכתבו […]

הלכה יומית | כב – כד אייר תש"פ

  שבת – בהר-בחוקותי – כב  אייר היה המשאיל עם השואל במלאכתו –  אפילו נגנב או נאבד בפשיעה, פטור, שנאמר: אם בעליו עמו לא ישלם (שמות כב, יד) (שו"ע חו"מ שמו א). אך אם השואל שלח ידו במה ששאל מחברו, והשתמש בחפץ לדבר שלא הרשה לו הבעלים, חייב לשלם על הנזק אפילו אם הבעלים נמצא […]