הלכה יומית | א סיוון תש"פ

הלכות עדות יום ראשון – א סיון – ר"ח א. כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו, ויש לחברו תועלת בעדותו, חייב להעיד, אם יתבענו שיעיד לו בבית דין. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם כי היזק זה הוא בגרמא, וחייב בדיני שמים (שו"ע חו"מ כח א). ב. עד אחד לא יעיד אלא בדבר ממון […]

הלכה יומית | כז – כט אייר תש"פ

יום חמישי – כז  אייר חייב  לעזור לו אפילו מאה פעמים, שנאמר: עזוב תעזוב (שמות כג, ה) הקם תקים עמו (דברים כב, ד), כלומר, מכפילות הדברים בפסוק אנו לומדים שצריך לעזור לו אפילו פעמים רבות. אולם אם אומר לו בעל המשא איני צריך לך, פטור מלעזור לו (שו"ע חו"מ רעב ד). למה נאמר בפסוק "עמו"? […]

הלכה יומית | א – ט אייר תש"פ

הלכות שכירות שבת – תזריע-מצורע – א  אייר – ר"ח השוכר מחברו כלים, דינו כשומר שכר, לעניין זה שמתחייב בגניבה ואבדה, ופטור באונס (שו"ע חו"מ שז א). ואף על גב ששומר שכר מקבל שכר ולכן עבור הנאה זו מתחייב על גניבה ואבדה, גם השוכר, למרות שאינו מקבל שכר, בהנאתו שנהנה מהחפץ נעשה כשומר שכר (סמ"ע […]

הלכה יומית | כט שבט תש"פ

יום שני – כט שבטא. אמר לו המזיק אני ארפא אותך, או יש לי רופא שמרפא בחנם, אין שומעין לו, אלא מביא רופא אומן ומרפאו בשכר (שו"ע חו"מ תכ כא).ההסבר לכך הוא שהניזק יכול לומר לו שאינו סומך עליו או על רופא שמרפא בחינם.ב. אמר המזיק, אביא לך רופא ממקום רחוק שנוטל שכר מועט, יכול […]

פרשת ויצא תש"פ | הרב שבח שולמן

שיעור לפרשת ויצא. מדוע רחל גנבה את התרפים? מדוע היא ישבה עליהם ולא קברה אותם? [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c4vGMsoG2ks[/embedyt] לא להחשיב רשעים רחל גנבה את התרפים ושמה אותם תחת הכר ? ולמה לא החביאה אותם בדרך ? אלא כדי לבטל חשיבותן עשו יודע ציד- אבל בעצם הוא בטלן ולא מועיל ולא עושה כלום בעולם תוספות מסכת בבא […]

הרב אבישי נתן מייטליס – הסכם ממון לפני נישואין (מתוך פסק דין)

נוסח הסכם ממון שבין בני זוג* מועתק ברובו מספר משפטיך ליעקב סי' מז הסכם זה נערך ביום__________________, בעיר _________________ בין _____________ת.ז.___________________כתובת ____________________ (להלן: "החתן") לבין ______________ת.ז._________________כתובת ____________________ (להלן: "הכלה")  (שניהם ביחד להלן: 'בני הזוג') הואיל ובדעתם של החתן והכלה להנשא זה לזה, והואיל ולכל אחד מהם יש או יהיה רכוש וכספים שאין הוא מעונין שיהיה […]

חנייה במקומות אסורים ובאזורי חנייה בתשלום – הרב אוריאל אליהו

הרב אוריאל אליהו  דיין בבית הדין הרבני נתניה  כנס של איגוד בתי דין לממונות בישראל  סדנה בנושא: חנייה במקומות אסורים ובאזורי חנייה בתשלום: – האם הסמכות לרשות לקבוע חוקי חניה וכו' היא מכח דינא דמלכותא או מכח "בני העיר"? מה הנפקותא בשאלה זו? – האם לפי חוק ולפי הלכה, אסור לחנות בלי תשלום או שהחונה […]