הלכה יומית | טו טבת ה'תשפא

יום רביעי – טו  טבת    א.  פירות הפקר פטורים מתרומות ומעשרות, כגון הגדלים ביערות. פירות הגדלים בערים ובישובים, אם לא מטפלים בהם כלל, ומאפשרים לכל מי שרוצה לבוא וליטול ללא הגבלה (ישראלים וגויים, מעיר זו ומאחרת ,מעט והרבה, לאכילה או לאיבוד), הרי הם הפקר ומותרים ללא הפרשה. אך אם מטפלים בפירות או שמגבילים את […]

הלכה יומית | ד – ה תמוז תש"פ

יום שישי – ד תמוז כסף שניתן בעיסקא, כלומר שבעל הכסף נותן לחברו סכום שמחציתו מוגדרת פיקדון ומחציתו הלוואה, והלווה מרוויח בו בשביל שניהם, בחלק הפיקדון נחשב המוריש מוחזק ויורש הבכור פי שנים, ואילו בחלק המלווה ישנה מחלוקת, כיוון שלמתעסק אסור להשתמש בו לצורך אחר מאשר העסק שהסכימו עליו(פתחי תשובה חו"מ רעח ד, ערוך השולחן […]

הלכה יומית | א – ג תמוז תש"פ

הלכות ירושה יום שלישי – א תמוז – ר"ח יהודי שמת והשאיר בן, הבן יורש את כל נכסיו ואם יש כמה בנים חולקים בחלקים שווים, וכן הדין באשה שמתה בניה יורשים אותה (שו"ע חו"מ רעו א). היה בכור בן הבנים מקבל פי שנים בנחלה. כיצד מחלקים את הנחלה, אם יש לנפטר שני בנים, חולקים את […]

הלכה יומית | יב – ל סיון תש"פ

יום חמישי – יב סיון עד אחד מעיד שראה דבר זה והשני אומר שלא ראה, אם עמדו מרוחקים קצת זה מזה, אין זו עדות מוכחשת שהרי אפשר שזה ראה וזה לא ראה (ערוך השולחן סוף סימן כט). אבל כשעמדו במקום אחד ואמר האחד ראיתי והשני אומר לא ראיתי – יש כאן הכחשה (שו"ע חו"מ כט […]

הלכה יומית | י – יא סיון

יום שלישי – י סיון א. אחר שהעיד העד בבית דין אינו יכול לחזור בו. כיצד? אמר: מוטעה הייתי, נזכרתי שאין הדבר כן, להפחידו עשיתי – בכל זה אין שומעים לו, אפילו נתן טעם לדבריו (שו"ע חו"מ כט א). ב. אבל בדבר שברור שהוא טעות – יכולים לחזור. כיצד? אמרו בית דין לנתבע להביא עדים […]

הלכה יומית | ח – ט סיוון תש"פ

יום ראשון – ח  סיון אם היה הבעל דין חולה, או שהיו העדים חולים, מקבלים את העדות גם לא בפניו. ואם היו העדים מבקשים ללכת למדינת הים, ושלחו לבעל דין ולא בא, או שאינו מצוי בעיר, גם במקרה הזה מקבלים עדות שלא בפניו שמא ייסעו ותאבד עדותם (שו"ע חו"מ כח טז). וכן אם היה דבר […]

הלכה יומית | ה – ז סיוון תש"פ

יום חמישי – ה  סיון א.    אם העדים אומרים עדותם מכוונת בלשון אחד ממש, יש לחשוש שמשקרים ובעצה אחת כיוונו לשונם, וצריך לחקרם ולדרוש אותם (שו"ע חו"מ כח י).ב.    העדים ששלחו עדותם בכתב לבית דין, אינה עדות, שנאמר – על פי שנים עדים (דברים יז, ו), מפיהם, ולא מפי כתבם (שם יא).   לבריאותו של […]

הלכה יומית | ג סיון תש"פ

יום שלישי – ג סיון א. צריכים הדיינים לכתחילה להיות יושבים בשעת קבלת העדות. צריך שיבינו הדיינים לשון העדות, שלא ישמעו מפי המתורגמן (שו"ע חו"מ כח ו).ב. מטילים אימה על העדים בפני הכל, ומודיעים אותם כוח עדות שקר ובושת המעיד בה בעולם הזה ובעולם הבא ושהוא בזוי אפילו בעיני שוכריו (שם ז).

הלכה יומית | ב סיוון תש"פ

יום שני –  ב  סיון א.    אסור לאדם להעיד בדבר שאינו יודע, אף על פי שאמר לו את הדבר אדם שהוא מכיר בו שאינו משקר. כיצד? אפילו אמר לו רבו שהוא ראה ושילך להעיד במקומו – לא יעיד (שם). ב.    אפילו אמר לו רבו בוא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעיד, רק מפני שתעמוד […]

הלכה יומית | א סיוון תש"פ

הלכות עדות יום ראשון – א סיון – ר"ח א. כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו, ויש לחברו תועלת בעדותו, חייב להעיד, אם יתבענו שיעיד לו בבית דין. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם כי היזק זה הוא בגרמא, וחייב בדיני שמים (שו"ע חו"מ כח א). ב. עד אחד לא יעיד אלא בדבר ממון […]