יום ראשון – ח טבת


א. אדם המבקש להתקין מזגן בביתו ולמקם את המדחס סמוך לחלון חברו, על אף שלכתחילה ראוי שירחיק את המדחס באופן שהרעש שנוצר מהמדחס לא יפריע לשכנו, מכל מקום אם בשעת ההתקנה סמוך לחלון חברו ראה חברו ושתק, אינו יכול שוב לתבוע ממנו להרחיק את המזגן. וגם כאשר המזגן פועל ומרעיש בשעות הלילה המאוחרות, אין בידו למחות בו (שמרו משפט עמוד נה-נו).
ב. שכן המעוניין לפתוח בביתו חדר לימוד לילדים, אין שכניו יכולים לעכב אותו מלפתוח מחמת הרעש הנוצר מכך, בהיות שלימוד תורה נחשב "מצווה" ובכל דבר מצווה אין השכנים יכולים לעכב (שו"ע חו"מ קנו ג).

לע"נ שלמה זלמן בן משה יהודה זליגר

יום שני – ט טבת


א. שכן הרוצה לפתוח "בית כנסת" בבניין מגורים, אין בידי השכנים למחות בו מלפתוח על אף שיש עוד בתי כנסת בעיר. ומי שמעכב את הרבים מלבנות בית כנסת נקרא "מונע את הרבים מלעשות מצווה" (שו"ע חו"מ קנו ג, קסב ז בהגה).
ב. למרות המבואר לעיל, הרוצה לבנות בית כנסת מתחת לדירת מגורים, יש הטוענים שיש זכות לדרים שם למנוע ממנו מלפתחו וזאת עקב דברי הט"ז ועוד פוסקים שכתבו על הדר מעל בית כנסת שנענש משום שמונע את התפילה מלעלות ולהתקבל בשמיים, בפרט כשמצויים בדירה תינוקות ועוללים שמלוכלכים בטינוף. והכרעת הפוסקים בהנ"ל היא, שאם בוני בית הכנסת התנו במפורש בשעת בניית בית הכנסת שלא יחול על המקום קדושת בית כנסת, אין חשש ואינם יכולים למחות (שו"ע או"ח קנא יב ובמשנ"ב שם ופסק"ת שם).

יום שלישי – י טבת – תענית עשרה בטבת

א. בהלכות שכנים קיים כלל, לפיו אדם שנהג להשתמש ולהיעזר בחפציו או בחצרו של חברו, או שהיה רגיל לעשות תשמיש המפריע לשכנים ושכניו ידעו מכך ושתקו, זכה אותו אדם ב"חזקה" המאפשרת לו להמשיך ולהשתמש כהרגלו ושוב לא יוכלו שכניו לעכב או למחות בו (שו"ע חו"מ קנה לה).
ב. לכלל האמור לעיל ישנם ארבעה מקרים יוצאי דופן, שבהם לא ניתן ליצור "חזקה", ותמיד נשמרת לשכן הניזוק הזכות למחות במזיק ולסלק את נזקו, והם: עשן, ריח של בית הכיסא, אבק, נדנוד הקרקע (שם לו).


לע"נ ירמיהו מאיר בן יחיאל מיכל
לע"נ אברהם בן שלמה

יום רביעי – יא טבת

א. העשן שאמרו חכמים שאין לו חזקה הוא רק אם מתקיימים בו אחד משלושת התנאים: הוא צריך להיות בתדירות גבוהה (ולא לעתים רחוקות), הוא מגיע לשכנים ברוח מצויה, והוא מזיק לבני אדם (ולא רק לרכוש).
ב. אם לא התקיימו אחד משלושת התנאים האלו, יכולים השכנים למחות לכתחילה, אולם אם שתקו הוי מחילה ויש חזקה (שו"ע חו"מ קנה לז).
לכן, אדם שיש לו תנור חימום בבית הפועל ע"י נפט או סולר, והוא פולט עשן המזיק לשכנים, יכולים השכנים למחות בו, שהרי אפשר לחמם את הבית באופנים שאינם פוגעים בשכנים. אולם שכנים שעושים מידי פעם "על האש" והריח חודר לבתים הסמוכים, אין ביכולת בעלי הבתים למחות בהם, כיוון שהריח נעשה לפרקים ובזמנים ידועים.

לע"נ יעקב יהושע בן מנחם ודבורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *